Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Działalność Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dotyczy szeroko rozumianej katalizy oraz chemii fizycznej zjawisk zachodzących w układach powierzchniowych typu ciało stałe/gaz, ciecz/gaz i ciało stałe/ciecz z naciskiem na znaczenie owych zjawisk dla procesów katalitycznych i układów koloidalnych. 

Pracownicy Instytutu wspólnie z zespołem SOLARIS uruchamiają linię PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. W przyszłości zadbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewnią jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Będą też poszukiwać funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Ich zadaniem będzie również asystowanie i uczestniczenie w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.