Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i instalacja linii pomiarowej Phelix w ośrodku SOLARIS w Krakowie

publikacja ogłoszenia: 24.11.2016
termin składania ofert: 23.12.2016

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i instalacja linii pomiarowej promieniowania rentgenowskiego w ośrodku SOLARIS, w Krakowie (zwanej dalej linią PHELIX ) służącej do wytworzenia i przesyłu monochromatycznej wiązki fotonów dla stacji badawczej, w której główną techniką badawczą będzie spektroskopia fotoelektronów. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie testów i szkolenie pracowników SOLARIS przeprowadzone podczas instalacji i testów.

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z przepisami art. 60a – art. 60f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części ustawą „PZP” (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a jego wartość jest powyżej tzw. „progów unijnych”.

Do pobrania:

dokumentacja postępowania